המבנה האירגוני של אס"י

 

קובץ זה קיים גם בפורמט PDF ב: pdficon  http://www.acisrael.org/structure.pdf

המבנה האירגוני של אס"י – מבוא

אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל (להלן אס"י) מורכב מדירקטוריון (להלן ’הדירקטוריון‘ ו/או ’דירקטוריון אס"י‘) ומחברים מן השורה.
בראש הדירקטוריון וכמנהלו עומד יו"ר אס"י. יו"ר אס"י הוא הסמכות העליונה בדבר קביעת "הדרך הרעיונית" של אס"י. בדירקטוריון הוא הקובע את סדר היום לדיונים ובמקרה של חוסר הכרעה בהחלטות הדירקטוריון – הוא הגורם המכריע.

מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד.

יכול להיות חבר מן השורה באס"י:

1. כל אדם המבקש להצטרף לאס"י ומצהיר כי הוא עונה על שני הקריטריונים הבאים יחד:
א. בן הספקטרום האוטיסטי.
ב. קרא והבין את עקרונות אס"י, ותומך בהם.
2. דירקטוריון אס"י לא קיבל החלטה נגד חברותו של המבקש להצטרף.
החברות באס"י היא וולונטרית ותהיה תקפה מרגע שקיבל המבקש להצטרף אישור על כך שבקשת חברותו התקבלה ונרשמה באס"י. תוקפה של החברות באס"י תפוג אם וכאשר התקבלה החלטת דירקטוריון אס"י הפוסלת חברות זו ו/או אם וכאשר ישנה מניעה חוקית כלשהי לחברות זו.
יכולים להיות חברים גם מי שמעולם לא התבטאו בשום עניין שיכולה להיות לו נגיעה לעקרונות, ושלא הביעו שום נכונות להשתתפות בשום צורה שהיא.
בשלב זה (היות ואס"י איננו התארגנות רשומה), החברות באס"י איננה כרוכה בתשלום דמי חבר ו/או בתשלום כספים אחרים כלשהם.

היה וחבר אס"י מעוניין להפסיק חברות זו מרצונו, כל שעליו לעשות הוא להודיע על כך לדירקטוריון אס"י ומרגע שקיבל אישור כי הודעתו נתקבלה, תוקף חברותו פג.

מי לא יכול להיות כלל חבר באס"י:

תישלל חברותו של מי שהדירקטוריון החליט ברוב מוחלט שהוא לפחות אחד מאלה:
א. לא בן הספקטרום האוטיסטי, במובן שנהג לאורך זמן באופן המעיד על כך שהוא נ"ט (יש להביא להכרעת הדירקטוריון את הטיעונים המעידים על נוהג כזה).
ב. התבטא ו/או פעל בניגוד מהותי לעקרונות ולמטרות אס"י.
ההכרעה האם אכן הייתה פעולה או התבטאות בניגוד מהותי לעקרונות או למטרות, טעונה הבאת כל המידע הבא לדיון הדירקטוריון:
1. עדות על הפעולה או ההתבטאות.
2. מובאה/ות מעקרונות ו/או מטרות אס"י שהפעולה או ההתבטאות נוגדת אותן.
בדיונים בין חברי אס"י, התבטאות המערערת על בחירת יעדים ודרכי פעולה לא תיחשב כנוגדת את עקרונות אס"י, אולם יובהר כי חברי אס"י לא יכולים להתבטא בניגוד ליעדי אס"י מחוץ לדיונים אלה. יובהר עוד כי ההכרעה על עקרונות ומטרות אס"י הינה ביידי דירקטוריון אס"י ולא בקרב כלל חברי אס"י.
שלילת חברות באס"י תיעשה ברוב מוחלט של חברי דירקטוריון.

מה מקנה חברות באס"י לחברים מן השורה:

  • השתייכות רעיונית וארגונית, כולל הצגת עצמו כחבר אס"י לעצמו, לחברי אס"י אחרים ולכלל הציבור.
  • השתתפות בפגישות רעיוניות שאינן ישיבות דירקטוריון. אפשרות לשמוע על פעילות אס"י, להשתתף בדיונים על דרכו של אס"י ולהציע רעיונות ופעילויות.
  • חבר אס"י יכול ליזום ולבצע פעולות על בסיס אישי, כל עוד אינן נוגדות את עקרונות ומטרות אס"י וכל עוד הפעולות אינן מוצגות כפעילויות מטעם אס"י (באישור דירקטוריון אס"י, פעילות יכולה להפוך להיות פעילות של אס"י ואז ניתן וראוי להציגה ככזאת).

מה חברות מן השורה באס"י לא מקנה:

חברות מן השורה באס"י איננה מקנה אף אחד מאלה:
  • זכות הצבעה בהחלטה על פעולות ארגוניות (כלומר פעולות מטעם אס"י).
  • זכות אוטומטית לבחור ולהיבחר לדירקטוריון ו/או להשתתף בדיוני הדירקטוריון.
  • זכות הצבעה בדיונים לגבי החזון והאסטרטגיה הארגונית של אס"י.

סמכויות דירקטוריון אס"י:

1. לגבש את החזון ואת האסטרטגיה של אס"י בדמות מסמך עקרונות ומטרות.
2. לקבוע יעדים ואופני פעולה (בשיתוף ו/או ללא שיתוף חברי אס"י מן השורה).
3. דירקטוריון אס"י הוא הגוף היחיד המוסמך למנות בעלי תפקידים כלשהם באס"י. רוב מוחלט של חברי הדירקטוריון בעת המינוי, יכול למנות כבעל תפקיד באס"י, כל אדם – הן החבר באס"י והן שאינו חבר באס"י. חריג לעניין זה הוא יו"ר אס"י המתמנה מקרב חברי הדירקטוריון.
4. לקבוע מועדים וסדר-יום לפגישות רעיוניות ולישיבות דירקטוריון. גם פגישות רעיוניות, אשר פתוחות לכלל חברי אס"י מן השורה, תיקבענה כך שכל חבר דירקטוריון שירצה להשתתף, יוכל לעשות כן.

כל החלטות הדירקטוריון צריכות להתקבל ברוב מוחלט (של לפחות מחצית חברי דירקטוריון אס"י בעת קבלת ההחלטה).
אחריות הדירקטוריון היא אחריות קולקטיבית. כל חבר בדירקטוריון אס"י נושא באחריות לכל ההחלטות.

הפעולות הבאות טעונות החלטת דירקטוריון (ברוב מוחלט, אלא אם צויין אחרת):
1. כל שינוי בחזון או באסטרטגיה (לרבות שינויי ניסוח) של אס"י.
2. קביעת פעילות מטעם אס"י.
3. הוצאת חבר מאס"י.
4. מינויי ו/או החלפת בעלי תפקידים באס"י.
5. צירוף חבר נוסף לדירקטוריון (ברוב מיוחס של 75%).
6. הוצאת חבר מן הדירקטוריון (ברוב מיוחס של 75%).

מי יכול להתמנות כחבר בדירקטוריון אס"י:

מי שהתקיימו בו כל התנאים הבאים יוכל להתמנות לדירקטוריון אס"י:
1. היה חבר מן השורה באס"י לפחות שנה בטרם ביקש להצטרף לדירקטוריון.
2. השתתף בלפחות 80% מן הפגישות הרעיוניות, ו/או בלפחות 80% מן הדיונים בפורום חברי אס"י, בשנה שקדמה לבקשה להצטרף לדירקטוריון.
3. מצהיר על כוונה ומחויבות להשתתף בפעילות הדירקטוריון, בין בנוכחות בישיבות הדירקטוריון ובין בדרכים אחרות (הבעת עמדה בפורום הדירקטוריון, דרך הטלפון, תוכנת מסרים מידיים עם חבר דירקטוריון אחר או כל אמצעי אחר).
4. הדירקטוריון אישר את צירופו ברוב מוחלט ומיוחס של לפחות 75 אחוזים מחברי הדירקטוריון.

אס"י שואף להתאגד כמוסד ללא כוונת רווח שאיננו עמותה. בתהליך ההתאגדות, אס"י יקבע מספר רשמי של חברי דירקטוריון בהתאם לקבוע בחוק, וכן הליך בחירה במקרה שמספר האנשים המעוניינים ועונים על הקריטריונים גדול מהמקסימום האפשרי של חברי הדירקטוריון.

התגובות סגורות.